Vylúčenie zodpovednosti:
Obsahy:
Neručíme za aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu poskytovaných informácií. Nároky na ručenie z využitia internetovej stránky sú zásadne
vylúčené, pokiaľ z našej strany nedošlo dokázateľne k úmyselnému alebo hrubo nedbanlivému zavineniu. Podľa rozsahu je zodpovednosť, pokiaľ to
zákon pripúšťa, obmedzená na predvídateľné škody. Všetky ponuky a obsahy sú nezáväzné. Časti alebo celá ponuka môžu byť kedykoľvek bez
oznámenia zmenené, doplnené alebo zmazané.
Referencie a odkazy:
Vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za prepojené alebo odkazované stránky mimo našej ponuky. V okamihu nastavenia odkazu neboli na
príslušných stránkach zistené žiadne ilegálne obsahy. Preto sa dištancujeme od všetkých obsahov cudzích stránok, ktoré boli zmenené po
nastavení odkazu. Za tieto zodpovedá príslušný poskytovateľ. To isté platí pre cudzie záznamy v zriadených knihách hostí, diskusných fórach,
mailingových zoznamoch, zoznamoch odkazov, chaty a iné formy databáz s externým prístupom k zápisu.
Autorské a značkové právo:
Usilujeme sa pri všetkých zverejneniach rešpektovať autorské práva. Všetky obchodné značky a ochranné známky uvedené mimo internetovej
ponuky, príp. chránené tretími stranami podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam príslušného platného značkového práva a vlastníckym právam
príslušného registrovaného vlastníka. Akékoľvek využitie obsahov tejto ponuky vyžaduje náš výslovný súhlas. Iba zo samotného uvedenia nemožno
vyvodzovať, že ochranné známky nie sú chránené právami tretích osôb!
Výherné hry:
Pokiaľ nie je uvedené inak, sú k účasti oprávnené všetky fyzické osoby od 18. roku veku, s výnimkou pracovníkov zúčastnených spoločností. Výhry
sú neprenosné a nemôžu byť vyplatené v hotovosti. Právna cesta je vylúčená. Lotériové spolky sú z účasti vylúčené. Právna účinnosť. Toto vylúčenie
zodpovednosti treba považovať za súčasť internetovej ponuky. Pokiaľ časti alebo formulácie tohto textu nezodpovedajú platnej právnej situácii alebo
jej nezodpovedajú úplne, budú tieto nahradené ustanoveniami, ktoré sa čo najviac približujú zámeru poskytovateľa. Ostatné časti dokumentu
zostávajú týmto, pokiaľ ide o ich obsah a platnosť, nedotknuté.
Akcie:
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za priame a nepriame škody v dôsledku stiahnutia a použitia alebo nedostupnosti vyzváňacieho tónu mobilu a
aplikácie tapety v mobilu, pokiaľ tieto škody nie sú spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou alebo pokiaľ nie je zákonom výslovne
stanovené inak.

Ochrana dát:
Zásady ochrany dát:
Ochrana dát a bezpečnosť dát pre zákazníkov a používateľov pre nás majú vysokú prioritu. Preto je pre nás veľmi dôležitá aj ochrana osobných
údajov počas všetkých obchodných procesov. Ochrana dát a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej podnikovej politiky. Toto vyhlásenie o
ochrane dát vysvetľuje, ktoré informácie - počas vašej návštevy na našej stránke - zaznamenávame a ako sa tieto informácie používajú. Neplatí však
pre webové stránky spoločností, ktoré nepatria k spoločnosti, aj keď tieto externé webové stránky obsahujú odkaz na túto webovú stránku. Naša
webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane dát nevzťahuje.
Zaznamenávanie a spracovanie osobných údajov:
Keď navštívite naše webové stránky, zaznamená náš webový server na účely bezpečnosti systému dočasne názov domény alebo IP adresu počítača
požadujúceho prístup a dátum prístupu, dopyt na súbor klienta (názov súboru a URL), HTTP kód odpovede a webovú stránku, z ktorej nás
navštevujete, ako aj počet bytov prenesených v rámci spojenia. Za určitých okolností ukladáme niektoré informácie vo forme tzv. "Cookies" na vašom
PC, aby sme mohli našu webovú stránku optimalizovať podľa vašich preferencií. Osobné údaje presahujúce uvedený rámec ako meno, adresa,
telefónne číslo alebo e-mailová adresa sa nezaznamenávajú, iba že by ste tieto údaje uviedli dobrovoľne, napr. v rámci ankety, súťaže lebo
informačného dopytu. Osobné údaje, ktoré sa zaznamenajú počas návštevy webovej stránky našej spoločnosti, sa spracúvajú výhradne podľa
zákonných predpisov krajiny, v ktorej má príslušná spoločnosť svoje sídlo.
Použitie a odovzdanie osobných údajov:
Vaše osobné údaje používame iba na účely technickej administrácie webovej stránky a na splnenie vašich želaní a požiadaviek. Iba vtedy, keď nám
na to dáte vopred svoj súhlas, použijeme tieto údaje aj na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely - ale iba v miere potrebnej pre
každý špecifický prípad. Okrem toho dáta sprístupníme štátnym úradom, keď je toto predpísané zákonom. Naši zamestnanci a naše obchodné
miesta sú povinné zachovávať diskrétnosť.
Ochrana mládeže:
Deti a mladiství do 18 rokov by nemali poskytovať svoje osobné údaje bez súhlasu svojich rodičov.
Vlastné dáta:
Použitie kontaktných údajov zverejnených v rámci tiráže alebo porovnateľných informácií tretími osobami na zasielanie výslovne nevyžiadaných
informácií nie je dovolené. Právne kroky voči odosielateľom tzv. nevyžiadanej pošty (spam), porušujúcim tento zákaz, sú vyhradené.
Google Analytics:
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“,
textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie, ktoré Cookies vytvoria o
vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Google tieto
informácie použije na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenia reportov o aktivitách webových stránok pre prevádzkovateľov
webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených s použitím webovej stránky a internetu. Google tieto informácie poskytne tiež tretím
stranám, pokiaľ je to predpísané zákonom a pokiaľ tretie strany tieto dáta spracúvajú z poverenia spoločnosti Google. Google v žiadnom prípade
nespojí vašu IP adresu s inými dátami Google. Inštalácii Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vášho prehliadacieho softvéru,
upozorňujeme však na to, že v tom prípade nemusí byť možné v plnom rozsahu využívať všetky funkcie webovej stránky. Použitím tejto webovej
stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním dát, ktoré o vás zhromažďuje spoločnosť Google, vyššie opísaným spôsobom a na vyššie uvedený
účel. So zisťovaním a využívaním vašej IP adresy prostredníctvom Google Analytics môžete kedykoľvek nesúhlasiť s účinkom pre budúcnosť.
Bližšie informácie o tom nájdete na: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Použitie Facebook Social Plugins:
Naša internetová stránka používa Social Plugins (“pluginy”) sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Pluginy spoznáte podľa niektorého z log Facebooku (biele „f“ na modrej kachličke alebo znakom „palec
hore“) alebo sú označené dodatkom “Facebook Social Plugin”. Zoznam a vzhľad Facebook Social Plugin si možno pozrieť tu:
http://developers.facebook.com/plugins.
Keď vyvoláte niektorú webovú stránku nášho internetového výstupu, ktorá takýto plugin obsahuje, vytvorí váš prehliadač priame spojenie so servermi
Facebooku. Obsah pluginu sprostredkuje Facebook priamo vášmu prehliadaču a z tohto ho začlení do webovej stránky. Nemáme preto žiaden vplyv
na rozsah dát, ktoré Facebook zhromažďuje s pomocou tohto pluginu, a informujeme vás preto v súlade so stavom našich vedomostí: Začlenením
pluginov dostáva Facebook informáciu, že ste vyvolali príslušnú stránku nášho internetového výstupu. Ak ste prihlásení do Facebooku, môže
Facebook priradiť návštevu vášmu účtu na Facebooku. Ak sa vzájomne ovplyvňujete (interagujete) s pluginmi, napr. stlačíte tlačidlo Like alebo
pridáte komentár, váš prehliadač sprostredkuje príslušnú informáciu priamo na Facebook a tam ju uloží. Ak nie ste členom Facebooku, je napriek
tomu možnosť, že sa Facebook dozvie a uloží vašu IP adresu. Účel a rozsah zberu dát a ďalšie spracovanie a použitie dát Facebookom ako aj vaše
príslušné práva a možnosti nastavenia pre ochranu vašej súkromnej sféry nájdete v pokynoch o ochrane dát na Facebooku:
http://www.facebook.com/policy.php.
Ak ste členom Facebooku a nechcete, aby Facebook prostredníctvom našej internetovej stránky zberal dáta o vás a spájal ich s vašimi členskými
dátami uloženými na Facebooku, musíte sa pred svojou návštevou našej internetovej stránky z Facebooku odhlásiť. Takisto je možné blokovať
Facebook-Social-Plugins pomocou Add-ons pre váš prehliadač, napr. pomocou “Facebook Blocker“. Zdroj: spreerecht.de
ohňovzdorné protipožiarne nehorľavé dosky
bpsk.sk google+ profil bpsk.sk google+ profil
bpsk.sk facebook profil bpsk.sk facebook profil
Nová dyhovaná séria RUSTICA INDEWO Nová dyhovaná séria RUSTICA europlac, s.r.o. Slovensko Topoľčany / výrobca dyhovaných materiálov Protipožiarne, nehorľavé, ohňovzdorné dosky europlac
Nová dyhovaná séria RUSTICA INDEWO
Back
Next